Saules kolektori KPFI

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina iesniegt projekta iesniegumus Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" II kārtā. Iesniegšanas termiņš: 2. novembris.

Lai informētu ražošanas uzņēmumus kā saules kolektori var samazināt izmaksas ražošanas procesu nodrošināšanai, kopā ar partneri SLO Latvija sīkojam semināru 9. oktobrī "Energoefektivitātes pasākumi rūpniecības sektorā".

KPFI konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" II kārta ietvaros finanšu instrumenta maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte no projekta iesniegumā norādītajām kopējām attiecināmajām izmaksām nepārsniedz:

  • 65 % - sīkiem (mikro) un maziem komersantiem;
  • 55 % - vidējiem komersantiem;
  • 45 % - lielajiem komersantiem;
  • 35 % - komersantiem, ja līdz projekta iesnieguma iesniegšanai atbildīgajā iestādē Ekonomikas ministrija ir pieņēmusi lēmumu par tiesību piešķiršanu tam pārdot saražoto elektroenerģiju obligāti iepērkamā elektroenerģijas apjoma veidā vai par tiesību piešķiršanu tam saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, un šis lēmums nav atcelts vai zaudējis spēku;
  • 85 % - izglītības iestādēm, neatkarīgi no iestādes juridiskā statusa.

Sludinājums par konkursu ir pieejams Latvijas vēstnesī: šeit.

Konkursa nolikums, vadlīnijas - KPFI mājas lapā.